MyNixOS website logo
option-set

programs

Showing entries 1-100 out of 329.
_1passwordNixOS option-set
_1password-guiNixOS option-set
abookNixOS option-set
adbNixOS option-set
aercNixOS option-set
afewNixOS option-set
alacrittyNixOS option-set
alotNixOS option-set
alvrNixOS option-set
appgate-sdpNixOS option-set
aria2NixOS option-set
astroidNixOS option-set
atopNixOS option-set
atuinNixOS option-set
ausweisappNixOS option-set
autojumpNixOS option-set
autorandrNixOS option-set
awscliNixOS option-set
baconNixOS option-set
bandwhichNixOS option-set
bashNixOS option-set
bash-my-awsNixOS option-set
bashmountNixOS option-set
batNixOS option-set
bccNixOS option-set
beetsNixOS option-set
bemenuNixOS option-set
borgmaticNixOS option-set
bottomNixOS option-set
boxxyNixOS option-set
brootNixOS option-set
browserpassNixOS option-set
btopNixOS option-set
callsNixOS option-set
captive-browserNixOS option-set
carapaceNixOS option-set
cardboardNixOS option-set
cavaNixOS option-set
ccacheNixOS option-set
cdemuNixOS option-set
cfs-zen-tweaksNixOS option-set
chromiumNixOS option-set
clash-vergeNixOS option-set
cnpingNixOS option-set
command-not-foundNixOS option-set
comodoroNixOS option-set
coolercontrolNixOS option-set
corectrlNixOS option-set
criuNixOS option-set
darcsNixOS option-set
darlingNixOS option-set
dconfNixOS option-set
digitalbitboxNixOS option-set
dircolorsNixOS option-set
direnvNixOS option-set
discocssNixOS option-set
dmrconfigNixOS option-set
droidcamNixOS option-set
dublin-tracerouteNixOS option-set
eclipseNixOS option-set
ecryptfsNixOS option-set
emacsNixOS option-set
evinceNixOS option-set
evolutionNixOS option-set
ewwNixOS option-set
extra-containerNixOS option-set
ezaNixOS option-set
feedbackdNixOS option-set
fehNixOS option-set
file-rollerNixOS option-set
firefoxNixOS option-set
firejailNixOS option-set
fishNixOS option-set
flashromNixOS option-set
flexoptix-appNixOS option-set
footNixOS option-set
fuseNixOS option-set
fuzzelNixOS option-set
fzfNixOS option-set
gallery-dlNixOS option-set
gamemodeNixOS option-set
gamescopeNixOS option-set
gearyNixOS option-set
ghNixOS option-set
gh-dashNixOS option-set
gitNixOS option-set
git-cliffNixOS option-set
git-credential-oauthNixOS option-set
gituiNixOS option-set
gnome-disksNixOS option-set
gnome-terminalNixOS option-set
gnupgNixOS option-set
goNixOS option-set
gpasteNixOS option-set
gpgNixOS option-set
gphoto2NixOS option-set
gradleNixOS option-set
grantedNixOS option-set
haguichiNixOS option-set
hamsterNixOS option-set