MyNixOS website logo
option-set

sound

Showing entries 1-4 out of 4.
mediaKeysNixOS option-set
sound.enableNixOS option
Whether to enable ALSA sound
Whether to enable ALSA OSS emulation (with certain cards sound mixing may not work!)
sound.extraConfigNixOS option
Set addition configuration for system-wide alsa