MyNixOS website logo
option-set

programs.firefox.profiles

Showing entries 1-1 out of 1.
<name>NixOS option-set