MyNixOS website logo
option-set

services.taskwarrior-sync

Showing entries 1-2 out of 2.
Whether to enable Taskwarrior periodic sync
How often to run taskwarrior sync