MyNixOS website logo
option

programs.thunderbird.profiles.<name>.name

This profile's name.

Declarations
Type
string
Default
"‹name›"